icon close
icon watertemperatuur Water 19.1°
icon bewaking Geen bewaking
icon aantal bezoekers Rustig
icon parking Open
logo Vrienden van Vosselare Put Abonnement

Privacy verklaring

Wij respecteren uw PRIVACY

Privacyverklaring vzw Vrienden van Vosselare Put

Onze Missie:

De V.Z.W. De Vrienden van Vosselare Put stelt zich tot doel iedereen de mogelijkheid te geven om in evenwicht met de natuur en in degelijke omstandigheden te zwemmen en te recreëren in het openlucht zwemdomein aan de oude Leiemeander gelegen aan de Kleine Pontstraat in Astene-Deinze.

Wij willen dit bereiken met de volgende subdoelstellingen ; behoud van een uniek stukje natuur in Deinze, behoud van de unieke sfeer, het karakter en het historisch kader waarin dit geschiedt en bovendien het voortzetten van een meer dan 100-jarige zwemtraditie in Deinze. Met nadruk wil het bestuur voorkomen dat het domein zich ontwikkelt tot een ‘modern artificieel zwemparadijs’ dat niet zou passen binnen het bestaande kader. De vereniging en het bestuur zetten zich op deze manier belangeloos in voor de gemeenschap en het behoud van een uniek stukje Deinze. Ons zomerseizoen loopt van 15 mei tot 15 september. Van 15 september tot 15 mei zijn de Winterzwemmers actief, een onderafdeling die vooral op zondagmorgen actief is. De VZW Vrienden van Vosselare Put, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wat volgt geldt zowel voor de zomer- als de winterzwemmers. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het versturen van uitnodigingen naar onze activiteiten en het meedelen van informatie
de verwerking van uw gegevens beperken tot die gegevens welke we minimaal nodig hebben voor onze doeleinden. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Voor bovenstaande doelstellingen vragen wij uw persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres en geboortedatum.

Als vzw Vrienden van Vosselare Put zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens:
Vzw Vrienden van Vosselare Put
Kleine Pontstraat 5 9800 Deinze
vriendenvosselareput@gmail.com

Verstrekking aan derden:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek ( persoons) gegevens bij ons opvraagt. In dergelijk geval dienen wij onze medewerking te verlenen zijn dan ook verplicht onze gegevens af te geven. Tijdens onze activiteiten is het soms mogelijk dat wij foto’s nemen, die later op onze website of sociale media worden geplaatst. Dit geldt vooral voor activiteiten van de winterzwemmers.

De gegevens van de redders die we in dienst nemen worden doorgegeven aan PARTENA SOCIAAL SECRETARIAAT VOOR WERGEVERS, Kartuizerstraat 45, 1000 Brussel. Wat betreft ons ingangssysteem hebben wij een overeenkomst met de firma Kubuni, Ten Bosse 15, 9800 Deinze. De leden van de Winterzwemmers zijn verzekerd bij Ethias, via Sportievak. Hun gegevens worden doorgegeven aan Sportievak.

Bewaartermijn van de gegevens:

Eén maal per jaar worden onze adreslijsten bijgewerkt. Maximaal 3 jaar na het laatste gebruik worden de lijsten uit ons bestand verwijderd.

Beveiliging van de gegevens:

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alle personen ( onze bestuursleden) die namens onze vereniging van uw gegevens kunnen kennis nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen
We maken back -ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten
Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, die wij van u ontvangen hebben. In deze tekst staat hoe u contact met ons kan opnemen ofwel via ons adres, ofwel via ons e-mailadres. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of een deel ervan door ons of één van onze bestuursleden.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met onze Voorzitter Teun Cuypers of via vriendenvosselareput@gmail.com. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement:

Onze vzw Vrienden van Vosselare Put kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we u schriftelijk of per email verwittigen. Oudere versies van ons statement zullen in ons archief worden opgeslagen.